×

ข้อตกลงและเงื่อนไขของ Thai Surveys

ความยินยอมในการใช้งาน Thai Surveys ข้อตกลงและเงื่อนไข

การเข้าถึงและการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์นี้ Thai Surveys (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์นี้”) ถูกจัดตั้งขึ้นและดำเนินการโดย ทีม Thai Surveys (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “พวกเรา”, “เรา”, “ของเรา”) ณ thaisurveys.com ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยเฉพาะ คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือขัดกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ในการใช้เว็บไซต์นี้คุณได้ยอมรับข้อตกลง เงื่อนไข และข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบที่อยู่ในการแจ้งเตือนนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้คุณควรหยุดการใช้เว็บไซต์นี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อตกลง

การใช้งานเว็บไซต์นี้

ข้อมูลและรายละเอียดบัตรเครดิต

Thai Surveys จะไม่ถามถึงข้อมูลและรายละเอียดบัตรเครดิตหรือเดบิตใด ๆ และเราขอแนะนำให้ลูกค้ากรุณาอย่ากรอกหรือให้ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิตบนเว็บไซต์ Thai Surveys หรือส่งข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิตในรูปแบบใด ๆ ก็ตามบนเว็บไซต์หรือผ่านทาง Thai Surveys

คำปฎิเสธความรับผิดชอบรายได้และรายรับ

Thai Surveys จะไม่ชดเชยให้กับผู้ใช้สำหรับการสำรวจหรือข้อเสนอต่าง ๆ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร บุคคลที่สาม หรือบริษัทใด ๆ ที่จัดทำข้อเสนอรวมถึงบริษัทวิจัยการตลาดอื่น ๆ ใดใดทั้งสิ้นถือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณและองค์กรหรือบุคคลที่สามหรือบริษัทเหล่านั้น Thai Surveys ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท ความขัดแย้ง การจัดการ หรือการติดต่อ ที่อาจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและองค์กรหรือบุคคลที่สามดังกล่าว Thai Surveys อาจได้รับการชดเชยหรือค่าตอบแทนจากบริษัทวิจัยการตลาดต่าง ๆ บนเว็บไซต์ Thai Surveys

คำปรึกษาทางกฎหมาย

เนื้อหาและข้อมูลของเว็บไซต์ Thai Surveys ไม่ได้เสนอหรือให้การแนะนำใด ๆ และไม่ควรพึ่งหรือใช้เป็นข้อกำหนดในการตัดสินใจหรือยับยั้งการตัดสินใจใด ๆ เนื้อหาบนเว็บไซต์ Thai Surveys ถูกนำเสนอโดยปราศจากการรับรองใด ๆ ทั้งสิ้น คุณตัดสินใจใช้ข้อมูลและเนื้อหาบนเว็บไซต์ Thai Surveys ด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบของคุณเอง

ลิขสิทธิ์

ก) ทุกลิขสิทธื์ เครื่องหมายการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา บนเว็บไซต์นี้และเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ (ที่ไม่จำกัดเพียงลวดลาย งานศิลป์ ข้อตวาม กราฟฟิก และซอฟต์แวร์ทั้งหมด และรหัสต้นฉบับ ซอร์สโค้ดที่เกี่ยวข้องและเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้) อยู่ภายใต้ใบอนุญาตและเป็นของ Thai Surveys หรือถูกใช้โดย Thai Surveys ได้ผ่านการอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

ข) ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ คุณเห็นด้วยและยอมรับว่าคุณจะเข้าใช้เว็บไซต์นี้และเนื้อหาเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ ห้ามดาวน์โหลด ลอกเลียน คัดลอก ถอดสำเนา ส่งต่อ กักเก็บ ขาย หรือกระจายข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือลิขสิทธิ์ก่อน ยกเว้นการดาวน์โหลด คัดลอก และ/หรือ พิมพ์หน้าเพจของเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลและไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น

ลิงก์เชื่อมต่อไปยังและจากเว็บไซต์อื่น

1) คุณจะเห็นลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นมากมายบนเว็บไซต์นี้ ซึ่งลิงก์เหล่านั้นอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้อื่น ลิงก์หรือเว็บไซต์ที่คุณเห็นไม่ได้หมายความว่าเราได้รับรองเว็บไซต์นั้น คุณได้รับรู้และยอมรับว่าเราไม่มีส่วนรับผิดชอบในเนื้อหาหรือสิ่งที่ถูกนำเสนอบนเว็บไซท์เหล่านั้น หากคุณเข้าหรือใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้นผ่านลิงก์บนเว็บไซต์นี้ การกระทำนี้ถือว่าอยู่บนความรับผิดชอบและการตัดสินใจของคุณ

2) ท่านใดที่ต้องการเชื่อมโยงหรือลิงก์เว็บไซต์นี้มีสิทธิ์ที่จะกระทำภายใต้เงื่อนไขข้างล่างนี้เท่านั้น:

(ก) คุณต้องไม่บ่งบอกหรือส่อเป็นนัยว่าเราอนุมัติการบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นหรือบุคคลที่สาม เว้นแต่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา;

(ข) คุณต้องไม่ให้ข้อมูลผิดเกี่ยวความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเว็บไซต์นี้; และ

(ค) เว็บไซต์ของคุณที่เชื่อมโยงหรือลิงก์มายังเว็บไซท์นี้ต้องไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการละเมิดหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ก้าวร้าว หรือสร้างความขัดแย้ง หรือเนื้อหาละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ต่าง ๆ ของผู้อื่น

3) โดยการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้หากคุณละเมิดข้อตกลงของเรา คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เราสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่มีต่อเว็บไซต์นี้ที่เป็นผลมาจากการเชื่อมโยงดังกล่าว

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดความรับผิดชอบ

1) เว็บไซต์ที่ให้บริการนี้อยู่บนพื้นฐาน ตามที่เป็นอยู่ และ ตามที่มีอยู่ โดยไม่มีการดำเนินการแทนหรือการอนุมัติ และไม่มีการประกันใด ๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าโดยนัยหรือชัดแจ้ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิดสิทธิ์ การทำงานร่วมกัน ความปลอดภัย และความถูกต้อง

2) ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย Thai Surveys ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายใด ๆ ก็ตาม (รวมถึงที่ไม่มีการสูญเสียของข้อจำกัดทางธุรกิจ โอกาส ข้อมูล ผลกำไร) ที่เกิดจากหรือในการเชื่อมต่อกับการใช้งานของเว็บไซต์

3) Thai Surveys ไม่รับประกันว่าการทำงานของเว็บไซต์จะไม่ถูกรบกวน หรือปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ ข้อบกพร่องเหล่านั้นจะได้รับการแก้ไข หรือเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้ใช้การได้จะปราศจากไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายหรือทำให้เกิดความเสียหาย

4) ไม่มีข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ถูกตีความเพื่อให้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบของ Thai Surveys เพื่อให้โทษถึงแก่ชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บที่เป็นผลมาจากความประมาทของ Thai Surveys หรือของพนักงานหรือตัวแทน

การชดเชยค่าเสียหาย

คุณยอมรับและตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและให้ Thai Surveys และพนักงานของบริษัทและตัวแทนพ้นจากความรับผิดชอบ ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องใด ๆ หรือการกระทำที่ขัดแย้งกับ Thai Surveys ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดใด ๆ โดยคุณที่มีต่อข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ หรือความรับผิดชอบและหนี้สินอื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ

การสิ้นสุดความสัมพันธ์

หากข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดควรได้รับการพิจารณาว่าไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยอำนาจการตัดสินของศาลแล้วเงื่อนไขหรือข้อตกลงเป็นอันสิ้นสุดลง และข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นที่เหลือจะยังคงอยู่และบังคับใช้ได้ต่อไปและยังมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์ และยังคงใช้เป็นข้อผูกมัดและข้อบังคับได้

การสละสิทธิ์

หากคุณละเมิดเงื่อนไขการใช้เหล่านี้และหากเราไม่ดำเนินการใด เรายังคงมีสิทธิ์ในการใช้สิทธิและวิธีการแก้ไขของเราในสถานการณ์อื่น ๆ ที่คุณละเมิดเงื่อนไขการใช้เหล่านี้

กฎหมายข้อบังคับใช้

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกควบคุมบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของสหราชอาณาจักรและคุณยอมรับอำนาจการตัดสินของศาลสหราชอาณาจักรเพียงผู้เดียว

รายละเอียดการติดต่อของเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาส่งอีเมลมาหาทีมงาน Thai Surveys ที่ info@thaisurveys.com

Thai Surveys เป็นชื่อทางการค้าของ บริษัท WebPro Digital จำกัด (WebPro Digital Ltd) ที่จดทะเบียนในประเทศอังกฤษ

เลขที่จดทะเบียนบริษัท 09614595 ที่อยู่: 483 Green Lanes, London N13 4BS, UK